Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πρώτα αποτελέσματα αξιολόγησης του Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (One Stop Liaison Office)

Το One Stop Liaison Office της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ολοκλήρωσε την αξιολόγηση του Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της περιφέρειας, κάνοντας χρήση ενός βασικού μοντέλου (βλέπε παρακάτω σχήμα), το οποίο συνδέει τα στοιχεία που απαρτίζουν το Οικοσύστημα με τις εκροές και τα αποτελέσματα που αυτά παράγουν.

Συνοψίζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά του Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, και αξιολογώντας τα σε σχέση με τις αντίστοιχες εθνικές επιδόσεις, παρατηρείται η δυναμική της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα περισσότερα δομικά στοιχεία του οικοσυστήματος, ενώ παρατηρούνται εφάμιλλες επιδόσεις στη Δικτύωση, την Κουλτούρα και τη Συνεργασία/Διεθνοποίηση.

Βασικά συμπεράσματα:
Παρόλο που η εικόνα της προσβασιμότητας (υποδομές) εμφανίζεται αρκετά θετική σε σχέση με το εθνικό επίπεδο, υπάρχει ανάγκη να βελτιωθούν οι υποδομές, όπως στην περίπτωση των απευθείας πτήσεων με το εξωτερικό. Η Κουλτούρα (Πολιτιστικοί και κοινωνικοί κανόνες) είναι ταυτόσημη σε όλη τη χώρα, αλλά απέχει από την αντίστοιχη αρκετών κεντρικών και βόρειων χωρών της Ευρώπης, ενώ φαίνεται να υπερέχει κάποιων νότιων. Η ποιότητα της διακυβέρνησης στην περιφέρεια εμφανίζεται αρκετά βελτιωμένη ενώ η ζήτηση στην αγορά (δημόσια και ιδιωτική) παρουσιάζεται υψηλότερη από το Μ.Ο. της χώρας, αλλά αρκετά χαμηλότερη από πολλές περιφέρειες της Ευρώπης. Η διασύνδεση των επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων προϊόντων, βρίσκεται πολύ κοντά στον αντίστοιχο εθνικό δείκτη. Σε επίπεδο χρηματοδότησης η περιφέρεια εμφανίζεται να έχει αρκετές δυνατότητες χρηματοδότησης σε σύγκριση με τον Μ.Ο. της χώρας, αλλά απέχει αρκετά από πολλές αντίστοιχες περιφέρειες στην Ευρώπη, ενώ αναφορικά με το ανθρώπινο κεφάλαιο (υψηλά επίπεδα μόρφωσης) της περιφέρειας, ο δείκτης εμφανίζεται υψηλότερα από το μέσο όρο σε εθνικό επίπεδο και κοντά στο μέσο όρο του συνόλου των ευρωπαϊκών περιφερειών. Στις συνθήκες εξωστρέφειας των φορέων του οικοσυστήματος (Συνεργασία & Διεθνοποίηση), η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται στο μέσο εθνικό όρο, αλλά με πολλές δυνατότητες βελτίωσης για το μέλλον. Τέλος, στις επενδύσεις στη νέα γνώση, που προέρχεται από τους δείκτες Δαπανών σε Ε&Α στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως ποσοστό του ΑΕΠ, η περιφέρεια εμφανίζει υψηλότερο δείκτη σε σχέση με το μέσο όρο στην Ελλάδα και πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες της για να προσεγγίσει τους Ευρωπαϊκούς μέσους όρους.
To One Stop Liaison Office λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου “Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας”, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του Μηχανισμού υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα

  • Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 2313319790
  • Γουλάπτση Μαρία 2313 319705

Email: onestopshop@pkm.gov.gr

Αρέσει σε %d bloggers: