Καθορισμός χρονικής περιόδου απαγόρευσης ενάσκησης της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας στη λίμνη Κερκίνη

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Το Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 81320 + 77909 / 1 Δεκεμβρίου 2016 (ΦΕΚ 4302/ Β΄/30 12-2016, αποφάσεις του Ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  3. Την με αριθμ. οικ. 602161(8148)/25 Σεπτεμβρίου 2019 (ΦΕΚ 3745/Β/10 Οκτωβρίου 2019), Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»».
  4. Την με αριθμ. 688876(1208)/04 Νοεμβρίου 2019 (ΦΕΚ 4149/Β/12 Νοεμβρίου 2019), Απόφαση  Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων  «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της  Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

5.   Τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε με τις  διατάξεις  των
Ν. 1740/87 και Ν. 2040/92.
6.   Τις διατάξεις του Β.Δ. 142/1971 «Περί αλιείας υδρόβιων ζώων λιμνών, ποταμών και  προστασίας
αυτών».
7.   Το αριθ. πρωτ. 221/11 Μαρτίου 2020 έγγραφο  του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης.
8.  Τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Λίμνης Κερκίνης και τις εκτιμήσεις της Υπηρεσίας μας σχετικά με το στάδιο  γεννητικής  ωριμότητας των ιχθυοπληθυσμών της λίμνης.
9.  Την ανάγκη προστασίας της αναπαραγωγής των ειδών της ιχθυοπανίδας για τη  διατήρηση των
ιχθυοαποθεμάτων της λίμνης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Απαγορεύουμε την ενάσκηση της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών, με κάθε μέσο και εργαλείο, προς προστασία της αναπαραγωγής τους στη λίμνη Κερκίνη, στους λιμναίους σχηματισμούς  και σε όλα τα ρέοντα ύδατα όπως ποτάμια, χείμαρρους, κανάλια κ.λ.π. που καταλήγουν άμεσα στις λίμνες και σε απόσταση 1.000 (χιλίων) μέτρων από το σημείο εκβολής τους σε αυτές (η απόσταση αυτή μετρείται κατά μήκος της κοίτης των ανωτέρω).

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας ισχύει από 01.04.2020,   ώρα 08:00 π.μ.  έως  20.05.2020, ώρα 08:00 π.μ.

Με προσωπική ευθύνη και μέριμνα των ιδιοκτητών, επιβάλλεται η απομάκρυνση από τη λίμνη Κερκίνη όλων των αλιευτικών σκαφών, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί ο εξοπλισμός τους (αλιευτικά εργαλεία, μηχανή, κουπιά κ.λ.π.), και η συγκέντρωσή τους στη ξηρά  στις παρακάτω  καθορισμένες θέσεις:
α) Θέση «Νούφαρα» Δ.Δ. Λιβαδιάς
β) Λιμάνι  Δ.Δ. Κερκίνης
γ) Εκβολές χειμάρρου  Κερκινίτη
δ) Λιμάνι  Δ.Δ. Λιθοτόπου
ε) Θέση «Υδροληψία Υ2»  στο Δ.Δ.  Χρυσοχώραφα
στ) Ανατολικό ανάχωμα, στη περιοχή «Τρίγωνο» Δ.Δ. Μεγαλοχωρίου

Κατά παρέκκλιση της παρούσας επιτρέπεται η διενέργεια δειγματοληψίας για ερευνητικούς σκοπούς από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Ερευνητικά Ιδρύματα ή Πανεπιστήμια, μετά από σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
Αρμόδιοι για την εφαρμογή της παρούσας είναι οι Αστυνομικές Αρχές  και οι Δασικές  Υπηρεσίες στις περιοχές αρμοδιότητάς τους.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αρέσει σε %d bloggers: